Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

-        AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

-        1997. évi CLIV. törvény  az egészségügyről

-        39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet)

-        1995. évi LXVI. törvény. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

-        A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-        2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-        2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

-        62/1997. (XII. 21.) NM rendelet Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

-        2000. évi C. törvény a számvitelről

-        (EU) 2016/680 irányelv alkalmazásával a

-        1995. évi CXXV. a Nemzetbiztonsági szolgálatokról és az

-        1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről